The Goodbye poem

IMG 2652 (Medium)
The Goodbye poem